Όροι Παροχής Υπηρεσιών Πύλης Αποφοίτων ΑΠΘ | Πύλη Αποφοίτων ΑΠΘ

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Πύλης Αποφοίτων ΑΠΘΟ δικτυακός τόπος alumni-services.auth.gr ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφεξής ΑΠΘ). Εκτός αν άλλως ορίζεται εδώ, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο νόμο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το ΑΠΘ χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τηρώντας τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. Το ΑΠΘ μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πρόσβαση σε αυτές.  Μεριμνά για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακεραιότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών, στις οποίες ο συναλλασσόμενος χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση με χρήση ΤΠΕ. Το ΑΠΘ μεριμνά επίσης για την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγει, καταχωρίζει, τηρεί, διακινεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζεται, καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτό.

Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρείται έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του ΑΠΘ, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του ΑΠΘ για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υλικό προήλθε από δικτυακό τόπο του ΑΠΘ. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού αυτού τόπου.

Το ΑΠΘ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η δε παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του ΑΠΘ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Το ΑΠΘ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ΑΠΘ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου,  δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Στον δικτυακό τόπο του ΑΠΘ περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από το νόμο.

Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του ΑΠΘ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΑΠΘ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη/επισκέπτη θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του δικτυακού τόπου του ΑΠΘ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του δύνανται να αποτελέσουν στοιχεία έρευνας.

Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στο δικτυακό τόπο του ΑΠΘ θα πρέπει ο χρήστης/επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο του ΑΠΘ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Για τη λειτουργία και παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση προσωπικών στοιχείων/δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών προς το ΑΠΘ. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα στη διάθεση των παραπάνω προσωπικών του στοιχείων στον παρόντα δικτυακό τόπο. Το ΑΠΘ οφείλει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας εγγράφων/πιστοποιητικών προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, ενώ δύναται να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας  για ενημερωτικούς σκοπούς εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το ΑΠΘ.  Το ΑΠΘ δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, η οποία μπορεί να δίδεται ηλεκτρονικά, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά. Με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) και της ασφάλειας οι ανωτέρω ρητές συγκαταθέσεις και όλα τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία/δεδομένα είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα και μπορούν οποτεδήποτε να ανακληθούν χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία και τη συναλλαγή με το ΑΠΘ, το τελευταίο μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με το χρήστη/επισκέπτη, εφόσον οι τελευταίοι έχουν ζητήσει τη χρήση του τρόπου αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η αίτηση και η παροχή της συγκατάθεσης, καθώς και η ανάκλησή της μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).
Το ΑΠΘ όταν επικοινωνεί ή συναλλάσσεται με το χρήστη/επισκέπτη μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να μεταβάλλει τον τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον αυτό επιβάλλεται από επιτακτικές οργανωτικές ανάγκες και ο χρήστης/επισκέπτης ενημερώνεται εγκαίρως και σαφώς για τη μεταβολή του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Το ΑΠΘ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Οι σχέσεις των Χρηστών με το ΑΠΘ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο Χρήστης της ΔΠ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ και των Υπηρεσιών της, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
 
Για οποιαδήποτε επικοινωνία /διευκρίνηση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο τηλέφωνο 2310998462 ή με email στο support-alumni@auth.gr.